สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรอบที่ 4 รับตรง TCAS67 40 กว่าสาขา !!

    ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรอบที่ 4 รับตรง TCAS67 40 กว่าสาขา !!
 

   กำหนดการ
    สมัคร : 
27–30 พ.ค.67
    ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 มิ.ย.67
    สอบสัมภาษณ์ : 4 มิ.ย.67 (เริ่มเวลา 09.00 น.)
    ประกาศผลสัมภาษณ์ : 6 มิ.ย.67
    ยืนยันสิทธิ์ MyTcas :  6-7 มิ.ย.67
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
    - กำลัง/สำเร็จการศึกษา ม.6 /กศน. สายสามัญ
    - ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตรงตามสาขาวิชาที่กำหนด
    - GPAX 6 ภาคเรียน
    - ผลคะแนนสอบ TGAT/ TPAT/ A-Level (ตามสาขาวิชากำหนด)
    - Portfolio ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (ถ้ามี)
 
   คณะที่เปิดรับ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรม (ปกติ)
  • การจัดการการโรงแรม (พิเศษ)
   • GPAX 2.00, 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปกติ)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พิเศษ)
   • GPAX 2.75 ขึ้นไป
   • GPAX = 20 %
   • TGAT1 = 50 %
   • TGAT2 = 15 %
   • TGAT3 = 15 %
   • มีคะแนน TGAT1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนรวมทั้งหมดจะไม่รับพิจารณา
  • อุตสาหกรรมการบริการการบิน
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
  • พลศึกษา
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
  • ภาษาไทยและภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • GPAX 2.75 ขึ้นไป
   • portfolio
  • วิศวกรรมเครื่องกล
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
   • GPAX 2.75 ขึ้นไป
   • portfolio
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • Portfolio
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • Portfolio
  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
   • สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์
  • ศิลปะไทย
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • portfolio
   • สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
   • สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติทางด้านการออกแบบ
  • นาฏศิลป์ศึกษา
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • portfolio
   • สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์
  • ดนตรีไทย
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • portfolio
   • สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย
  • ศิลปศึกษา
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
   • สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • GPAX 2.00 ขึ้นไป
  • ต้องมีผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาการผลิตพืช
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาประมง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • Portfolio
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • portfolio
  • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
   • GPAX 2.25 ขึ้นไป
   • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • portfolio
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • portfolio
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
   • GPAX  2.00 ขึ้นไป
   • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • portfolio
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
   • GPAX ขึ้นไป 2.50
   • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25
   • portfolio
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • GPAX 2.25 ขึ้นไป
   • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 2.25
   • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • portfolio
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • portfolio
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • portfolio
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
   • GPAX 2.50 ขึ้นไป
   • portfolio
  • สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
   • GPAX 2.25 ขึ้นไป
   • Portfolio
 
   ปฏิทินรับสมัคร : คลิกเลย
    ประกาศรับสมัครรอบที่ 4  :  คลิกเลย