สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ ม.นครพนม เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 ของ TCAS67 กว่า 1,300 ที่นั่ง

    พร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ ม.นครพนม เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 ของ TCAS67 กว่า 1,300 ที่นั่ง
 


    กำหนดการรับสมัคร
 • สมัคร : 17 พ.ค. -3 มิ.ย. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 5 มิ.ย. 67
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 มิ.ย. 67
 • ประกาศรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย. 67
 • รายงานตัว  : 12 – 17 มิ.ย. 67
 • เปิดการศึกษาที่ 1/2567 : 17 มิ.ย.67
 

    คณะ/สาขาที่เปิดรับ
     
รวม 1,337 ที่นั่ง
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (310 ที่นั่ง)
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (40 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (40 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล (40 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (50 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (60 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • สาขานิติศาสตร์ (80 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี (100 ที่นั่ง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
 • วิทยาลัยธาตุพนม (30 ที่นั่ง)
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (30 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (390 ที่นั่ง)
  • บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (50 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง)
   • 1.90 ขึ้นไป
  • บริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ (60 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • นิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (50 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา (50 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกําลังกาย (50 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • บัญชีบัณฑิต (80 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • คณะวิทยาศาสตร์ (120 ที่นั่ง)
  • ครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • ครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ (20 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
 • วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ (50 ที่นั่ง)
  • บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบิน ( 50 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (100 ที่นั่ง)
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (40 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ (60 ที่นั่ง)
   • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (225 ที่นั่ง)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (25 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (40 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (40 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (40 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (40 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม (12 ที่นั่ง)
  • อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ (12 ที่นั่ง)
   • 2.00 ขึ้นไป
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX 100%
   ค่าสมัคร
 • 300 บาท
 
   ประกาศรอบที่ 4 : คลิกที่นี่ 
   สมัครที่นี่ : คลิกที่นี่