สอบเข้ามหาวิทยาลัย

น้องๆ สายเภสัชห้ามพลาด! เปิดเกณฑ์ TCAS68 ม.อุบลฯ ทุกรอบ

    น้องๆ สายเภสัชห้ามพลาด! เปิดเกณฑ์ TCAS68 ม.อุบลฯ ทุกรอบ

     น้องๆ ที่มีความฝันอยากเข้าสู่สายเภสัชกรรม ห้ามพลาดเลยนะคะ! มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดเผยเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่สำหรับ TCAS68 แล้ว โดยจะมีทั้งหมด 3 รอบให้น้องๆ เลือกสมัคร ไม่ว่าจะเป็นรอบ Portfolio, รอบโควตา, หรือรอบ Admission นี่เป็นโอกาสทองที่จะช่วยให้น้องๆ เข้าใกล้ความฝันในการเป็นเภสัชกรมืออาชีพ มาร่วมกันสำรวจเกณฑ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัครแต่ละรอบค่ะ

   คณะที่เปิดรับ
 • คณะเภสัชกรรมศาสตร์
   รอบที่ 1 Portfolio
 • รับตรงผ่านค่ายส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อนระดับอุดมศึกษา (UBU i-Camp 2025)
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
 • วิธีรับตรงรอบ Portfolio ครั้งที่ 2
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6
 • จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์  ≥ 10/22 หน่วยกิต
 • GPAX รอบค่ายส่งเสริมฯ 4 ภาคเรียน ≥ 3.50
 • GPAX รอบ Portfolio 5 ภาคเรียน ≥ 3.50
 • GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50 ทั้ง 3 กลุ่มสาระ
    มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกปิกวิชาการ ค่าย 1 ขึ้นไป (เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) หรือ
 • เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่กำหนด หรือ มีคะแนนภาษาอังกฤษที่กำหนด
    เกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
 • GPAX 70 %
  • GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ≥ 3.50 ค่าน้ำหนัก 40%
  • GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 3.50 ค่าน้ำหนัก 15%
  • GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ≥ 3.50 ค่าน้ำหนัก 15%
 •  สอบสัมภาษณ์ 30 %
    คุณสมบัติโรงเรียน/ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • โรงเรียน/ห้องเรียนที่กำหนด
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
   • โรงเรียนกำเนิดวิทย์
   • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
   • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
   • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส./SMTE)
   • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท)
   • โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
   • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
   • โครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED)
     คุณสมบัติผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการที่กำหนด
  • วิชาเคมี
  • วิชาชีววิทยา
  • วิชาฟิสิกส์
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาคอมพิวเตอร์
      คุณสมบัติมีคะแนนภาษาอังกฤษ
 • TOEFL ไม่น้อยกว่า 53 (IBT), 477(ITP), 123(CBT)
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
 • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ UBU-TEST ไม่น้อยกว่า 50
 • KEPT ไม่น้อยกว่า 50    รอบที่ 2 Quota
 • รับ โควตา
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 34 ที่นั่ง
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 20 ที่นั่ง
 • โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร  
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
    คุณสมบัติ
 • โควตา
  • กำลังศึกษาชั้น ม.6 จำ นวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ ไม่น้อยกว่า 10/22 หน่วยกิต
  • GPAX 5 ภาคเรียน ≥   3.00
  • GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≥ 3.00
 • โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร
  • กำลังศึกษาชั้น ม.6 จำ นวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ ไม่น้อยกว่า 10/22 หน่วยกิต
  • GPAX 5/6 ภาคเรียน ≥   3.00
  • GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≥ 3.00
    เกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
 • ใช้ผลคะแนนทดสอบ A Level 90% และ TGAT 10%
  • เกณฑ์ขั้นต่ำ A Level แต่ละวิชา ทั้ง 7 วิชาไม่น้อยกว่า 20%
  • ค่าน้ำหนัก
   • คะแนน TGAT 10%
   • คะแนน A Level 90% โดยคิดค่าน้ำหนัก ดังนี้
   • เคมี ค่าน้ำหนัก 25%
   • ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก 25%
   • คณิต1 ค่าน้ำหนัก 15%
   • อังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15%
   • ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 10%
   • ภาษาไทยและสังคมต้องผ่านขั้นต่ำ แต่ ไม่ได้นำมาคิดค่าน้ำหนัก*
 • สอบสัมภาษณ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน


     รอบที่ 3 Admission (กสพท)
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง
 • เภสัชกรรมอุตสาหการ 10 ที่นั่ง
     คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
 • จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12/22 หน่วยกิต
     เกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
 • องค์ประกอบการคัดเลือกตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกำหนด
 • สอบสัมภาษณ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน
 
    อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่ : คลิกเลย 
    เว็บไซต์ : https://admission.ubu.ac.th/admission/home
    ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่นี่ : https://www.facebook.com/studypharmubu/