สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โอกาสทอง! SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร Portfolio รอบ 1 ชิงทุนผ่านโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ OSP ปี 2568

     โอกาสทอง! SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร Portfolio รอบ 1 ชิงทุนผ่านโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ OSP ปี 2568

     ทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนครึ่งจำนวน (Half) และทุนบางส่วน (Quarter) ตามลำดับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า
 

    กำหนดการสมัคร
 • เปิดรับสมัครออนไลน์ : 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ห้องสอบและสถานที่สอบ (ทุกศูนย์สอบ) : 8 ต.ค. 67 (หลังเที่ยง)
 • สอบข้อเขียน (ศูนย์สอบภูมิภาค) : 12 ต.ค. 67
 • สอบข้อเขียน (ศูนย์สอบภูมิภาค) : 19 ต.ค. 67
 • ประกาศผลการสอบข้อเขียนชิงทุน : 5 พ.ย. 67 (หลังเที่ยง)
 • สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา : 9 พ.ย. 67
 • ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา : 20 พ.ย. 67
 • สมัครรอบ Inter Portfolio 1 : 20 พ.ย. – 20 ธ.ค. 67
 

   สาขาวิชาที่เปิดรับ
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1)
 • 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
 • 7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 8. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน


     คุณสมบัติของผู้สมัคร
      เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษา ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2568 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.4 ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า
   
      **หมายเหตุ ทั้งนี้หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและแสดงความจำนงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าการรับเข้าศึกษาเป็นโมฆะ**

 
   ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์
    แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
 • ทุนเต็มจำนวน (Full) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
 • ทุนครึ่งจำนวน (Half) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นคำหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
 • ทุนบางส่วน (Quarter) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นคำหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ประมาณ 25%ของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
    *นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันเท่านั้น ไม่รวม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
    เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษา แต่ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ไม่ต่ำกว่า 2.75 และช่วยงานตามที่สถาบันกำหนด โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน    ผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาดังนี้
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไปและสาขาวิชา 1-6 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา 8 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3
    การคัดเลือก
 • สถาบันจะพิจารณามอบทุนการศึกษาจากคะแนนสอบข้อเขียบชิงทุนการศึกษาของสถาบัน ร่วมกับผลการสัมภาษณ์ ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้ทุนการศึกษา โดยการคัดสินของคณะกรรมการประจำสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ (OSP) ทั้งที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าศึกษาที่สถาบัน ต้องดำเนินการสมัครในรอบ Inter Portfolio 1 โดยไม่ต้องทำแฟ้มสะสมผลงาน หากไม่สมัครตามรอบที่สถาบันกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษา
 
   
อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
    สมัครออนไลน์ที่ : คลิกเลย 
    เว็บไซต์ :
คลิกเลย