สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล (รอบ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

UploadImage
 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล (รอบ 2)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                     12 เม.ย.- 20 พ.ค. 2559  
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   27 พ.ค. 2559

สอบสัมภาษณ์                                                      31 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          31 พ.ค. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ         : 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)  จำนวน 35 คน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคพิเศษ)    จำนวน 30 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(ภาคพิเศษ)  จำนวน 30 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์(ภาคพิเศษ)  จำนวน 30 คน


คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหน่วยกิตสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  2. มีผลการทดสอบ GAT ,PAT1 PAT2 และ PAT3


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคะแนนตามองค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก ดังนี้
- GAT
        ร้อยละ 15
- PAT1      ร้อยละ 25
- PAT2      ร้อยละ 25 
- PAT3
      ร้อยละ 25
- คะแนนการสอบสัมภาษณ์      ร้อยละ 10

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด คลิกที่นี่