สอบเข้ามหาวิทยาลัย

[ความเดิมตอนที่แล้ว] รายการถ่ายทอดสด “วิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admission’59”

UploadImage

 Ep.1 แนวน้อมโดยภาพรวม
 
 
 • ปีนี้ปรับ O-Net เหลือ 5 วิชา เด็กซิ่วต้องระวัง เพราะคะแนนของน้องๆ จะไม่เท่าเดิมอีกแล้ว
 • แม้แนวโน้มคะแนน O-Nat จะลดลง แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ แนวโน้มคะแนนจึงไม่ได้ลดลงเหมือนกันทั้งหมด จึงต้องดูเป็นคณะๆ ไป
 • คณะใดที่คะแนนปี 58 ต่ำลงอย่างผิดปกติ แนวโน้มคะแนนปี 59 จะเพิ่มขึ้น
 • แม้คะแนนน้องๆ จะ +2 ถึง +3 ไม่ได้การันตรีว่าน้องจะติดเลย น้องอย่าดูแค่คะแนนปีเดียว ต้องดูย้อนหลังไปหลายๆ ปี ว่าเคยมีคะแนนปีไหนสูงกว่าคะแนนของน้องด้วยหรือไม่
 • แม้จำนวนรับจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม คะแนนก็อาจไม่ลด และอาจเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
 
การดูคะแนนย้อนหลังมี 3 แบบคือ
 • แบบที่ 1 เส้นตรง คะแนนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแค่ 3-4% เท่านั้น มักเป็นคณะที่ได้รับความนิยม หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีจำนวนคนเลือกคงที่
 • แบบที่ 2 เส้นทแยง แบ่งออกเป็นเส้นทแยงขึ้น และเส้นทแยงลง ในขณะนี้คณะด้านภาษาจะมีแนวโน้มเป็นเส้นทแยงขึ้น คือ มีคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสาขาที่มีคะแนนลดลงจะเป็นเส้นทแยงลง เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมน้อยลง เช่น คณะด้านสังคมศาสตร์
 • แบบที่ 3 เส้นซิกแซก เป็นคะแนนที่เหวี่ยงไปมา ขึ้นลงแรงมาก มักเกิดจากการเปลี่ยนสัดส่วนคะแนน Admission หรือมีคนสมัครมากขึ้นมาก หรือน้อยลงมากในแต่ละปี
=====================================================================================================

Ep.2 แนวโน้มแต่ละกลุ่มคณะ/สาขา
 
 
        สำหรับแนวโน้มในแต่ละกลุ่มคณะ สาขานั้นจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่องค์ประกอบที่ใช้ในการรับสมัคร โดยแยกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ และชีวภาพ, กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์, กลุ่มเกษตรศาสตร์, กลุ่มบริหาร กับการท่องเที่ยวและการโรงแรม, กลุ่มครุศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ดูรายละเอียดสัดส่วนคะแนน)
 
                กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยได้แก่
 
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ใช้ GAT 20% คะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.41%
ใช้ PAT2 30% คะแนนลดลงประมาณ 2% - 3%
ดังนั้นกลุ่มนี้คะแนนจะลดลงประมาณ 700 – 800 คะแนน หรือประมาณ 2% – 3%
 
1.2 ทันตแพทยศาสตร์
ใช้ GAT 20% เพิ่มนขึ้นน้อยมาก
ใช้ PAT1 10% เป็นองค์ประกอบที่ใช้น้อยจนแทบไม่มีผล
ใช้ PAT2 20% คะแนนลดลงประมาณ 500 คะแนน
ดังนั้นกลุ่มนี้คะแนนจะลดลงประมาณ 500 คะแนน หรือประมาณ 1.9%
 
1.3 เภสัชศาสตร์
ใช้ GAT 10%
ใช้ PAT2 40%
เป็นกลุ่มที่ใช้ PAT2 มากถึง 40% ซึ่งเป็นวิชาที่คะแนนเฉลี่ยปีนี้ลดลง ดังนั้นกลุ่มนี้คะแนนจะลดลงมากถึงประมาณ 1,000 คะแนน หรือประมาณ 3% - 4%
 
                กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่
 
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ GAT 10%
ใช้ PAT1 10%
ใช้ PAT2 30%
เป็นกลุ่มที่ใช้ PAT2 เยอะ ดังนั้นกลุ่มนี้คะแนนจะลดลงประมาณ 600 - 900 คะแนน หรือประมาณ 2% - 3%
 
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ GAT 10%
ใช้ PAT1 20%
ใช้ PAT2 20%
เป็นกลุ่มที่ใช้ PAT2 20% ดังนั้นกลุ่มนี้คะแนนจะลดลงประมาณ 400 - 500 คะแนน
 
                กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

ใช้ GAT 15% คะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 150 คะแนน
ใช้ PAT2 15% คะแนนลดลงประมาณ 400 คะแนน
ใช้ PAT3 20% คะแนนลดลงประมาณ 200 คะแนน
คะแนนในกลุ่มนี้จะลดลงประมาณ 550 – 600 คะแนน หรือประมาณ 1% - 2% แล้วแต่ความนิยมที่มหาวิทยาลัยได้รับ
 
                กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

ใช้ GAT 10%
ใช้ PAT4 40%
ปีนี้คะแนน PAT4 ลดลงประมาณ 1.5% หรือประมาณ 400 คะแนน ทำให้คะแนนในกลุ่มนี้ลดตามลงไปด้วย
 
                กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

ใช้ GAT 10%
ใช้ PAT1 10%
ใช้ PAT2 30%
ในกลุ่มนี้ใช้คะแนน GAT และ PAT1 แค่อย่างละ 10% จึงแทบไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนน ในขณะที่ PAT 2 ใช้มากถึง 30% จึงทำให้คะแนนในกลุ่มนี้จะลดลงประมาณ 600 – 900 คะแนน หรือประมาณ 2% - 3%
 
                กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่
 
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
ใช้ GAT 30%
ใช้ PAT1 20%
เป็นกลุ่มที่ใช้ GAT มากถึง 30% ซึ่งในปีนี้คะแนน GAT เพิ่มขึ้น จึงทำให้คะแนนในกลุ่มนี้เพิ่มประมาณ 200 – 300 คะแนน หรือประมาณ 0.5% - 1%
 
6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ใช้ GAT 50%
เป็นกลุ่มที่คะแนนเพิ่มขึ้นพอสมควร เนื่องจากใช้ GAT ถึง 50% กลุ่มนี้จึงมีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 300 คะแนน หรือประมาณ 1%
 
                กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

ใช้ PAT5 30%
ในกลุ่มนี้เน้นใช้คะแนน PAT5 30% ซึ่งมีคะแนนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงทำให้คะแนนในกลุ่มนี้ลดลงประมาณ 250 – 300 คะแนน หรือประมาณ 1%
 
                กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

ใช้ PAT6 30%
ในกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาความถนัดเฉพาะด้าน PAT6 เพิ่มขึ้น มา จึงทำให้คะแนนในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 300 คะแนน หรือประมาณ 1%
 
                กลุ่มที่ 9 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ใช้ GAT 30%
ใช้ PAT1 20%
เป็นกลุ่มที่ใช้ GAT มากถึง 30% ซึ่งในปีนี้คะแนน GAT เพิ่มขึ้น จึงทำให้คะแนนในกลุ่มนี้เพิ่มประมาณ 200 – 300 คะแนน หรือประมาณ 0.5% - 1%
 
9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
ใช้ GAT 50%
เป็นกลุ่มที่คะแนนเพิ่มขึ้นพอสมควร เนื่องจากใช้ GAT ถึง 50% กลุ่มนี้จึงมีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 250 - 350 คะแนน หรือประมาณ 1%


=====================================================================================================


Ep.3 Timeline
 

 
 • สัตวแพทย์ GAT+PAT2 คะแนนลด แต่ของจุฬาฯ อาจขึ้นเพราะรับน้อยลง
 • ถ้าเป็นธงเหลืองโอกาส 50/50 แต่ถ้าคะแนนปีก่อนๆ ไม่เคยสูงกว่าคะแนนของเราโอกาสติดสูงมาก
 • วิศวฯ โดยรวมคะแนนลดลง จุฬาฯ สวนกระแสคะแนนเพิ่มเพราะรับน้อยลง รอลุ้นคนสละสิทธิ์รับตรง
 
Timeline
 
26 – 29 เมษายน 2559 ยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ข้อควรระวัง คิดให้ดีก่อนยืนยัน หรือสละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
- หากน้องๆ ยืนยันสิทธิ์โครงการใดโครงการหนึ่งที่สอบติดไปแล้ว น้องสามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธ์ ไปเลือกอีกโครงการได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น
- หากยืนยันสิทธิ์ไปแล้วต้องการสละสิทธิ์ สามารถทำได้ภายในระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น
- สอท. จะยึดข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ครั้งล่าสุด เท่านั้น
*** กรณีเข้าระบบ และทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว น้องๆ จะไม่สามารถเปลี่ยนใจกลับมายืนยันสิทธิ์ได้อีก
 
                การสละสิทธิ์
วิธีที่ 1 ถ้าไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559 สอท. จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ทันที
วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เพื่อทำการสละสิทธิ์
คำเตือน หากน้องๆ ทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมายืนยันสิทธิ์ได้อีก
               
                สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์เพื่อยื่นแอดมิชชั่น ให้น้องๆ ดูว่าคะแนนที่น้องมีนั้นจะทำให้สามารถติดคณะ สาขา ที่ต้องการในแอดมิชชั่นได้หรือไม่ หากลองใช้ Admission Genius แล้วคะแนนเป็นธงเขียว +6% ขึ้นไป ความเสี่ยงน้อย หรือเป็นธงฟ้าสละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ได้เลย เพราะติดแอดมิชชั่นแน่นอน
 
1 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2559 AdBox'59
"ตลาดนัดแอดมิชชั่น" เทศกาลแอดมิชชั่นครั้งแรกในเมืองไทย
 
6 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายระเบียบการแอดมิชชั่น
            วางจำหน่อยตามศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
 • โดยปกติแล้ว มักจะมีการจำหน่อยกันก่อนกำหนดประมาณ 2 วัน ( 4 พฤษภาคม 2559 )
 • สำหรับน้องๆ ที่ต้องการดาวน์โหลด จะมีออกมาให้ดาวน์โหลดฟรี ประมาณวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559
 
8 พฤษภาคม 2559 งาน Admission Genius'59
            พบกันในงาน Admission Genius'59  “ฉลาดเลือกด้วยข้อมูล” (จองที่นั่ง และคิวปรึกษาแบบตัวต่อตัว)
 • น้องที่ต้องการรับคำปรึกษาให้ Capture รูปภาพที่น้องๆ ประเมินไว้ในโปรแกรม Admission Genius หรือจด ID มาก็ได้เช่น www.admissionpremium.com/app/genius/763967 ID ของน้องก็จะเป็น 763967 เป็นต้น
 
10 - 17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิชชั่น
            ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไป เนื่องจากมีเวลาในการตัดสินใจถึง 8 วัน ควรตรวจสอบการเลือกอันดับให้เรียบร้อย และอาจมีการเพิ่มที่นั่งในแอดมิชชั่น ทำให้กระบวนการคำนวณคะแนนเปลี่ยนไปด้วย เมื่อแน่ใจแล้วจึงค่อยไปจ่ายเงิน
 • ระบบจะถือเอาคณะ สาขาที่น้องเลือกล่าสุดเป็นอันดับที่น้องเลือกยื่นแอดมิชชั่น
 
19 พฤษภาคม 2559 ปิดรับการชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น
                การจ่ายเงินน้องๆ สามารถจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดการปิดการชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 
5 มิถุนายน 2559 ประกาศผลแอดมิชชั่น
AdmissionPremium.com จะจัดงานประกาศผล และเปิดระบบประกาศผลให้น้องๆ ได้ใช้งานด้วย
 
14 - 17 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
            น้องๆ ต้องไปที่มหาวิทยาลัยที่น้องๆ สอบติดในระบบแอดมิชชั่น และต้องวางแผนการเดินทางให้ดีด้วย
 
1 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
 

ช่วงเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดภาคเรียนแรก


UploadImage=====================================================================================================


Ep.4 4อันดับ เลือกอย่างไรในติดแอดมิชชั่น
 
 • การจัดอันดับ Admission เรียงจากสิ่งที่เราอยากเข้ามากที่สุด
 • ในการแข่งขันแม้เลือกคณะเดียวกัน แต่คนละอันดับ คนคะแนนเยอะมีโอกาสติดมากกว่า
 • คณะที่ใช้ GAT 50% คะแนนจะเพิ่ม 1% = 300 คะแนน
 • นิติฯ จุฬาฯ รับน้อยลงจาก 151 เหลือ 60 คน คะแนนขึ้นแน่นอน อาจเพิ่มขึ้นไปถึง 69
 • จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง ออกจำนวนที่นั่งมาแล้ว ไม่มีแย่กว่านี้แล้ว มีแต่เพิ่มที่นั่งหลังเคลียริ่งเฮาส์
 • คณะที่ใช้ GAT 30% PAT 20% คะแนนไม่เปลี่ยนมาก ใกล้เคียงปีที่แล้ว


=====================================================================================================


Ep.5 วิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admission'59
 
 • ถ้าคะแนนเราเยอะกว่าขั้นต่ำ และแนวโนม59 มากๆ สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ได้เลย ถ้าคะแนนคาบเส้นหรือต่ำกว่า อย่าเสี่ยง
 • การจัดอันดับที่ดี ควรมีธงเขียนอย่างน้อยสักหนึ่งอันดับ
 
=====================================================================================================

 
Ep.6 วิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admission'59
 
 • ถ้าไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
 • หากน้องๆ ทำการสละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมายืนยันสิทธิ์ได้อีก
 • ปีนี้คะแนน PAT2 น้อยที่สุดในรอบ 7 ปี ทุกคณะที่ใช้ PAT2 เยอะ คะแนนลดตามแทบทุกคณะ
 • จัดอันดับ By อ.ก้อง "อันดับ1-2ธงสีอะไรก็ได้เอาสิ่งที่ชอบ 3ควรเป็นธงเขียว 4ควรเขียว-ฟ้า"
 
 
=====================================================================================================
 
 
Ep.7 วิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admission'59
 
 • PAT ภาษาจีน คะแนนขึ้น และสาขาภาษาจีนยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นสาขาภาษาจีนจึงมีแนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเส้นทะแย้งขึ้น
 • ปีนี้ คณะสาธารณสุข คะแนนลดลง (อาชีพนี้ไม่มีตกงาน ทำงานได้หลากหลาย)
 • ปีนี้คณะสายสังคมใช้ GAT เยอะ และคะแนน GAT ขึ้น ดังนั้นแนวโน้มคะแนนจึงเพิ่มขึ้นตามด้วย ปัจจัยเดียวที่จะมีผลทำให้คะแนนลดคือ คนไม่เลือก
=====================================================================================================
 
 
Ep.8 วิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admission'59
 
 • บุคลิกภาพ แบบนกแก้ว ชอบนำเสนอ เหมาะกับงานพิธีกร นักแสดง งานที่ต้องติดต่อสื่อสาร (John L. Holland)
 • บุคลิกภาพ แบบแมงมุม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ สนใจด้านวิชาการ (John L. Holland)
 • ความเชื่อที่ว่าถ้าติดรอบรับตรง ยังไงรอบแอดฯ ก็ติด เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะองค์ประกอบต่างกัน @SocialDome
 • ให้ลองดูคะแนนผ่านโปรแกรม Admission Genius ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ @SocialDome
 
=====================================================================================================
 
 
Ep.9 วิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admission'59
 
 • วันที่ 4 ออกระเบียบการแอดฯ 59 ระบุรายละเอียดการรับ พร้อมอัพเดทโปรแกรม Admission Genius ทีละมหาวิทยาลัย
 • คณะไหนคะแนนสูงแต่คนไม่เลือก สาขาเฝ้าระวังคลื่นลมแรง สาขาที่มีคะแนนเท่าไหร่ก็ติด ร่วมหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน Admission Genius'59 วันที่ 8 นี้
 • แนวโน้มคะแนนวิศวกรรมเกษตร ใช้ PAT2 คะแนนลดลง ทำให้แนวโน้มลดลงประมาณ 300 คะแนนหรือ 1%
 • เทคนิคการสัตวแพทย์ ใช้ PAT2 30% คะแนนจะลดลงประมาณ 600 คะแนน หรือประมาณ 2%
 • TOP 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด ”ม.เกษตร” สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด 59
 • TOP 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด ”ธรรมศาสตร์” สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด 59

UploadImage

UploadImage