สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศูนย์มหาวิทยาลัยที่จำหน่ายหนังสือระเบียบการ Admission 2559

UploadImage

ศูนย์กรุงเทพมหานคร
 
 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
           อาคารระพีสาคริก ชั้น 2
           โทร. 02-942-8200 ต่อ 8046-51
 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
           ส่วนคัดเลือกนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
           โทร. 02-470-8369 
 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
           กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
           โทร. 02-555-2000 ต่อ 1622-23 
 
 1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
           อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 1
           โทร. 02-354-5150-2

 
ศูนย์ภูมิภาค
 
 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
           ศูนย์หนังสือ มธ. ศูนย์รังสิต อาคาร บร.1 (เวลา 8.30 – 16.30 น.)
           และอาคารคุณากร คณะแพทย์ศาสตร์ (เวลา 8.30 – 16.30 น.)
           โทร. 02-564-4438
 
 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิชาการ
           โทร. 04-320-2660, 04-320-3200
 
 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           สำนักทะเบียนและประมวลผล
           โทร. 05-394-3071
 
 1. มหาวิทยาลัยนครพนม
           กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี
           โทร. 04-253-2477-8 
 
 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
           กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียน QS ชั้น 1
           โทร. 05-596-8304
 
 1. มหาวิทยาลัยบูรพา
           ตึกกองทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
           โทร. 03-810-2643, 03-810-2721 
 
 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2
           โทร. 04-375-4377, 04-375 4333 ต่อ 1202-4 
 
 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 1. ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี
 2. ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           จ. สุราษฏร์ธานี เวลา 9.00 – 16.00 น.
           โทร. 07-567-3101-12
 
 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
           กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
           โทร. 03-425-5750-1
 
 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
           งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่
           โทร. 07-428-9558 
 
 1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารบริหารหลังใหม่
           โทร. 04-528-8389 
 
 1. มหาวิทยาลัยพะเยา
           งานรับเข้ากองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี
           โทร. 05-446-6666 ต่อ 1270-3หมายเหตุ
 • โดยปกติแล้ว มักจะมีการจำหน่อยกันก่อนกำหนดประมาณ 2 วัน ( 4 พฤษภาคม 2559 )
 • สำหรับน้องๆ ที่ต้องการดาวน์โหลด จะมีออกมาให้ดาวน์โหลดฟรี ประมาณวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559