สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “จุฬาฯ” Admission'59

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “จุฬาฯ” Admission'59

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 10.59 น. วันที่ 03/05/59

1. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
2. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)
5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต*
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์*
9. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
10. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต*

UploadImage