สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.ขอนแก่น” Admission'59

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.ขอนแก่น” Admission'59

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 14.45 น. วันที่ 03/05/59

1. คณะเภสัชศาสตร์
2. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. คณะทันตแพทยศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
7. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1)
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
10. คณะนิติศาสตร์

UploadImage