สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดี!! สทศ. แจกคะแนนฟรี PAT2 หลังพบมีข้อสอบ 2 ข้อไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 UploadImage

                สทศ. ประกาศการปรับคะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 หลังจากพบว่า มีข้อสอบข้อที่ 12 และ 13 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จึงให้คะแนนฟรีแก่ผู้เข้าสอบทั้งหมด และข้อสอบข้อที่ 20 พบว่ามีคำตอบที่ถูกต้องกว่าการเฉลย จึงปรับให้เป็นคำตอบที่ได้คะแนน
 
                ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2559 และประกาศผลสอบวันที่ 11 เมษายน 2559 นั้น
 
                สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า  วิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (มีจำนวน 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน) มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่เฉพาะในวิชาเคมี จำนวน 3 ข้อ (ข้อที่ 12 , 13 และ 20) ดังนี้
                1. ข้อที่ 12 และข้อที่ 13 (ข้อละ 3 คะแนน) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จึงให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
                2. ข้อที่ 20 (3 คะแนน) มีคำตอบที่ถูกต้องกว่าเฉลยครั้งแรก จึงปรับให้คะแนนตามคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 
                ทั้งนี้ การปรับคะแนน PAT 2 ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการนำผลไปใช้ เนื่องจาก สทศ. ได้ปรับคะแนนให้ถูกต้องในระบบการประกาศผลของสถาบันฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งหน่วยงานที่นำผลสอบในวิชา PAT 2 ไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว โดยเฉพาะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับกลาง (Admissions) ซึ่งได้กำหนดการรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2559
 
                สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 สอบระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2559 ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)
 
                ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 , 14 – 15 พฤษภาคม 2559) ตามช่องทางที่ สทศ. ได้อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้ 
1. ติดต่อที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
2. Call Center 02-217-3800 กด 0
3. โทรศัพท์มือถือ 081-731-4145 , 081-731-4146 , 081-731-4147 , 081-731-4150 , 089-949-4382
4. webmaster@niets.or.th
5. สายตรงผู้บริหาร


#ผลกระทบจากการปรับคะแนนPAT2
 
“กลุ่มได้เท่าเดิม”
เคยตอบถูกในข้อ 12, 13 อยู่แล้ว และคำตอบในข้อ 20 ผิดทั้ง 2 ครั้ง
 
กลุ่มคะแนน"ลดลง"
คำตอบในข้อ 12, 13 และ 20 เคยถูกอยู่แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนคำตอบข้อ 20 ทำให้คำตอบของเราผิดไป จากที่ไม่ได้คะแนนเพิ่มอยู่แล้ว ยังโดนลบคะแนนลง 3 อีกคะแนน ทำให้กลุ่มนี้คะแนนลดลง
 
กลุ่ม "เพิ่ม 3 คะแนน"
ตอบข้อ 12, 13 ถูกอยู่แล้ว และคำตอบในข้อ 20 ถูกเมื่อมีการตรวจใหม่ จึงได้เพิ่ม 3 คะแนน
 
กลุ่ม "เพิ่ม 6 คะแนน"
เคยตอบข้อ 12, 13 ผิดในครั้งแรก และคำตอบข้อ 20 ผิดทั้ง 2 ครั้ง ทำให้ได้คะแนนเพิ่ม 6 คะแนน
 
กลุ่ม "เพิ่ม 9 คะแนน"
คำตอบในข้อ 12, 13 และ 20 ผิดในครั้งแรก แต่ข้อ 20 ถูกเมื่อมีการตรวจใหม่ ทำให้ได้เพิ่ม 9 คะแนน