สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “มศว” Admission'59

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “มศว” Admission'59

1. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
2. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี)
3. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
4. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
5. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยาพื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
6. คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชากายภาพบำบัด
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี)  
8. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
9. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ปี) (ภาษาไทย)
10. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบที่ 1

UploadImage