สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.ศิลปากร” Admission'59

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด  “ม.ศิลปากร” Admission'59

1. คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)
4. คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)
5. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี , ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์, สถิติ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7. คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)
8. คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9. คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาUploadImage