สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.มหิดล” Admission'59

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.มหิดล” Admission'59

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
3. คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด             
4. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์            
7. คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ        
8. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
9. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
10. คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด

UploadImage