สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.บูรพา” Admission'59

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.บูรพา” Admission'59

1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
4. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี              
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
6. คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
7. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
9. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

UploadImage