สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.นเรศวร” Admission'59

TOP 10 คณะสาขาที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.นเรศวร” Admission'59
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 14.53 น. วันที่ 05/05/59

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)               
3. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง           
4. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
5. คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต               
6. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)  
7. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
8. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
9. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)           
10. คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค


UploadImage