สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะเภสัชศาสตร์”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะเภสัชศาสตร์”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 15.27 น. วันที่ 05/05/59

1. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม*
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี              
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ*
9. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) **


UploadImage