สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะนิติศาสตร์”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะนิติศาสตร์”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 17.19 น. วันที่ 05/05/59

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์              
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์                              
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์         
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานวิทยาศาสตร์   
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต            
8. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์   
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1   
10. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

UploadImage