สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
UploadImage 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา
3. มีผลคะแนนสอบ TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

- พิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่