สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะบัญชี”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะบัญชี”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 14.40 น. วันที่ 06/05/59

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี  
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต*                           
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)   
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)            
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต*               
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)   
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต     

UploadImage