สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 10.00 น. วันที่ 07/05/59

1. คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

UploadImage