สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะวิศวกรรมศาสตร์”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะวิศวกรรมศาสตร์”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 11.20 น. วันที่ 07/05/59

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

UploadImage