สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะบริหารธุรกิจ”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะบริหารธุรกิจ”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 15.50 น. วันที่ 07/05/59

1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

UploadImage