สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะวิทยาศาสตร์”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะวิทยาศาสตร์”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 17.51 น. วันที่ 07/05/59

1. คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รูปแบบที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


UploadImage