สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ อัตราแข่งขันสูงที่สุดในปรเทศ #Admission59 สถิติโดย Admission Simulator

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนยื่นเลือก 63 คน
จำนวนรับ 10 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 6
คะแนนขั้นต่ำ 73.64

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนยื่นเลือก 46 คน
จำนวนรับ 10 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 5
คะแนนขั้นต่ำ 71.57

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนยื่นเลือก 25 คน
จำนวนรับ 8 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 3
คะแนนขั้นต่ำ 70.53

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนยื่นเลือก 61 คน
จำนวนรับ 20 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 3
คะแนนขั้นต่ำ 71.84

5. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนยื่นเลือก 67 คน
จำนวนรับ 22 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 3
คะแนนขั้นต่ำ 69.40

UploadImage