สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอท. ประกาศใบแทรกระเบียบการที่ 2 และ 3 เรื่องแก้ไขคะแนนขั้นต่ำ 59, งดรับบางรหัส และเพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำ

UploadImage

ใบแทรกที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

1.แก้ไขคะแนนขั้นต่ำ

รหัสคณะ        1695       แก้ไข คะแนนรวมต่ำสุด ปี 2558 = 49.81%
รหัสคณะ        1733       แก้ไข คะแนนรวมต่ำสุด ปี 2558 = 59.69%
รหัสคณะ        1734       แก้ไข คะแนนรวมต่ำสุด ปี 2558 = 56.36%
รหัสคณะ        1747       แก้ไข คะแนนรวมต่ำสุด ปี 2558 = 57.27%
รหัสคณะ        1756       แก้ไข คะแนนรวมต่ำสุด ปี 2558 = 64.10%
รหัสคณะ        1760       แก้ไข คะแนนรวมต่ำสุด ปี 2558 = 46.42%
 
2.งดรับ รหัสคณะ 2630 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ดาวน์โหลดใบแทรก 2 ไฟล์แนบ


ใบแทรกที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

                เพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำวิชา 03 = 60% (= 60 คะแนน) (O-Net วิชาภาษาอังกฤษ) ในรหัสคณะดังต่อไปนี้
                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                1003 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
                                1004 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
                                1005 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น
                                1006 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน
                                1007 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ
                                1008 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

ดาวน์โหลดใบแทรก 3 ไฟล์แนบ