สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัพเดท! ปฎิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับทางการแล้ว โดยมีกำหนดการดังนี้
UploadImage
UploadImage
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

           - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT2 30%

           - พยาบาลศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT2 30%

           - ทันตแพทยศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT1 10%

             PAT2 20%

           - เภสัชศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT2 40%

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

           - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 10%

             PAT2 30%

           - เทคโนโลยีสารสนเทศ

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 20%

             PAT2 20%

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 15%

             PAT2 15%

             PAT3 20%

 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT4 40%

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

           - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 10%

             PAT2 30%

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์

           - บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT1 20%

           - การท่องเที่ยวและการโรงแรม

             รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 50%

             รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 40%

             PAT7 10%

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

             รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT5 30%

             รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT5 20%

             PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

             - ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT4 หรือ PAT6 40%

 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           - นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

             พื้นฐานวิทยาศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT1 20%

             พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 50%

             พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT7 20%


ขอขอบคุณข้อมูลจากพี่โดม http://p-dome.com/infographic-admissions-59/