สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 สาขาผู้เลือกสูงสุด ใน Admission 59 ณ เวลา 11:09 น. วันที่ 17/05/59

UploadImage

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 11:09 น. วันที่ 17/05/59

ลำดับ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย จำนวนที่เลือก
1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,996
2 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,868
3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,528
4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,475
5 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,419
6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,400
7 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,284
8 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,283
9 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,267
10 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,207