O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.ปลาย

1. เทคนิคพิชิตข้อสอบการอ่าน

 • 07:00

2. ถามเจาะจง และถามภาพรวม1

 • 20:25

3. ถามเจาะจง และถามภาพรวม2

 • 17:50

4. การวิเคราะห์คำถาม1

 • 19:41

5. การวิเคราะห์คำถาม2

 • 18:50

6. การเดาความหมายจากศัพท์,การเดาความหมายจากศัพท์และ การเดาความหมายจากส่วนขยาย/คำอธิบาย

 • 17:58

7. การพินิจพิเคราะห์สิ่งที่อ่าน

 • 13:37

8. การเตรียมคลังคำศัพท์

 • 08:49

9. ลักษณะข้อสอบการอ่าน-ข้อสอบแบบ Announcement Ads และ ข้อสอบแบบ Reading (Long) Passage (แบบเจาะจงและแบบภาพรวม)

 • 19:25

10. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน1

 • 08:43

11. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน2

 • 17:31

12. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน3

 • 08:20

13. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน4

 • 17:39

14. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน5

 • 19:09

15. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน6

 • 14:06

16. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน7

 • 11:01

17. การวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านและการเตรียมความพร้อม

 • 12:57

18. ลักษณะของข้อสอบการพูด-แบบเนื้อความของบทสนทนาเป็นตัวใบ้และแบบสถานการณ์เป็นตัวใบ้

 • 15:55

19. ลักษณะของข้อสอบการพูด-แบบตัวเลือกใบ้กันเอง, แบบคำถามเป็นตัวใบ้และ แบบคำตอบเป็นตัวใบ้

 • 19:28

20. เทคนิคการทำข้อสอบการพูด

 • 13:41

21. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการพูด 1

 • 16:11

22. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการพูด 2

 • 11:41

23. ตะลุยโจทย์ข้อสอบการพูด 3

 • 19:45

24. โครงสร้างของข้อสอบการเขียน (Writing Ability),ลักษณะของข้อสอบการเขียน(Writing),ลักษณะของข้อสอบการเขียน(Usage)

 • 14:32

25. การทบทวนไวยากรณ์ที่น่าสนใจ

 • 10:55

26. โครงสร้างประโยค (Sentence Structures)

 • 14:11

27. คำสันธาน (Conjunctions)

 • 17:55

28. ประโยคเงื่อนไข (Conditionals)

 • 16:31

29. คำที่แปลงมาจากคำกริยา (Participles)

 • 20:34

30. โครงสร้างคำกริยา (Verb Structures)

 • 09:22

31. กาล (Tenses)

 • 17:21

32. Trivia

 • 10:36

33. ตะลุยข้อสอบการเขียน-Writing1

 • 13:38

34. ตะลุยข้อสอบการเขียน-Writing2

 • 14:56

35. ตะลุยข้อสอบการเขียน-Usage1

 • 16:55

36. ตะลุยข้อสอบการเขียน-Usage2

 • 12:01

37. หน้าตาของข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบคำศัพท์

 • 20:45

38. ทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 11:07

39. ตะลุยข้อสอบคำศัพท์ 1

 • 10:27

40. ตะลุยข้อสอบคำศัพท์ 2

 • 12:17