หน้าแรก เรียนดิจิทัลมีเดีย คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัยในไทยที่เปิดสอน สาขาดิจิทัลมีเดียหรือดิจิทัลอาร์ต

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 10:56 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
สายอาร์ตมาทางนี้รวมรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนสาขาดิจิทัลมีเดีย หรือดิจิทัลอาร์ตในไทย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสายงานทางด้านดิจิทัลอาร์ต หรือดิจิทัลมีเดีย กำลังหาข้อมูลสถาบันที่มีหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการ บทความนี้เราได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยมาไว้ให้น้องๆ ได้เลือกยื่นสมัครเข้าเรียนกันได้ตามต้องการเลย


มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะมัณฑนศิลป สาขามัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)  


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย / สาขานิเทศศิลป์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่น 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย           
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  


มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์             
- สาขาวิชามัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม             
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)               


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
คณะดิจิทัลมีเดีย 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
คณะนิเทศศาสตร์ 
            

- สาขาวิชานิเทศศิลป์             
- สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่


มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต 
 สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน

มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสื่อดิจิตัล  


มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัล มีเดีย

มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาภาควิชาเอกคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด