หน้าแรก เรียนดิจิทัลมีเดีย คณะ/สาขา

รีวิว 4 หลักสูตร "เกมและแอปพลิเคชัน" จบมามีงานทำ

วันที่เวลาโพส 12 มิถุนายน 61 11:23 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เจาะหลักสูตรเทคโนโลยี "เกมและแอปพลิเคชัน" จบมามีงานทำ

ปัจจุบันนี้ ทั่วโลกไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศไทยเอง ล้วนก้าวเข้าสู่ "ยุคดิจิทัล" อย่างเต็มตัว มนุษย์เราทุกคนตั้งแต่ตื่นนอนจบหลับ ล้วนสัมผัสเกับครื่องมือและเทคโนโลยีอย่าง มือถือ แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์แทบจะตลอดเวลา ถ้าน้องๆ หรือใครที่กำลังสนใจเทรนด์อาชีพ การเรียน และการทำงานที่เหมาะกับยุคสมัย แถมยังสามารถพัฒนาไปด้ไกลเรื่อยๆ ในอนาคต การเลือกเรียนหรือศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ เกมและแอปพลิเคชัน ถือเป็นทางเลือกที่รับรองอนาคตได้เลยว่าสดใส 100% 

และสำหรับน้องๆ คนไหนที่มีใจรักด้านเทคโนโลยี ชอบการได้พัฒนา คิดค้น และสร้างสรรค์เกมหรือแอปพลิเคชัน แต่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัฐอาจไม่ตอบโจทย์ หรือไม่รองรับความต้องการของน้องๆ ได้ บทความนี้เราจะมารีวิว 4 หลักสูตรเกมและแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่รับรองว่าเรียนจบมาแล้วอนาคตน้องๆ จะสดใสไม่แพ้ใครแน่นอน
         

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design) 
สาขาดังกล่าวอยู่ใน คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชื่อเต็มภาษาไทย คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม) โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ และ กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม 
        
โดย กลุ่มวิชาเลือกอินเทอร์แอคทีฟ ก็จะศึกษากี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น

ส่วน กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม ก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติเช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่น เกม เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเลือกกลุ่มวิชาเลือกใดก็จะเสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4 ปี ประมาณ 371,400 บาทเท่ากัน

สำหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ก็จะมี Interactive Programmer ซึ่งก็คือโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิกเพื่อใช้ในการพัฒนามัลติมีเดียประเภทต่างๆ, Web Developer หรือ นักพัฒนาเว็บไซต์,Web Designer หรือ นักออกแบบเว็บไซต์, Game Designer นักออกแบบเกม, Concept Artist for game หรือ ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น เช่น ตัวละคร ฉาก และไอเท็ม 
          

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (Applied Computer Science) 
ส่วนสาขานี้ก็มีเปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นกัน แต่จะอยู่ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีชื่อเต็มภาษาไทยว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) จะเน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท๊บเลต หรือสมาร์ทโฟน 

ผู้ที่จบการศึกษาจากคณะนี้ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โมบาย และนักวิชาชีพอิสระที่ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการทำงานบนอุปกรณ์การสื่อสาร เป็นต้น


สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี (Web and Mobile Technology)
สำหรับสาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยีนี้ อยู่ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เป็ฯสาขาที่เรียนด้านการออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและโมบาย (อุปกรณ์เคลื่อนที่) รวมถึงการประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยมีรายวิชาที่น่าสนใจอย่าง ทฤษฎีศิลป์ เทคโนโลยีศิลป์ การพัฒนาเว็บ 3 มิติ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส์บนเว็บและโมบาย ตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอินเทอร์เน็ต การสร้างสรรค์แฟ้มผลงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น นักออกแบบเว็บ (Web Designer), นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ (Web Programmer), วิศวกรเว็บ (Web Engineer), นักพัฒนาเกมส์ออนไลน์ (Online Game Developer), นักพัฒนาเกมส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Game Developer), นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer), ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ (Online Business Owner), นักเขียนบทความออนไลน์ (Online Columnist), บล็อกเกอร์ (Blogger) และผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
       

สาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม (Digital Media and Game System Engineering)
อยู่ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี สำหรับนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาที่เทียบโอนจากปวส. โดยหัวใจหลักของการเรียนในสาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม คือเน้นด้านการเขียนโปรแกรม 80% และด้านการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 20%

และน้องๆ ที่จบสาขานี้ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบและพัฒนาสารสนเทศเว็บ นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม และนักออกแบบและพัฒนาการประยุกต์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้นข้อมูลจาก :
www.spu.ac.th
www.manager.co.th  
www.dedpu.com
 
science.utcc.ac.th 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด