หน้าแรก เรียนดิจิทัลมีเดีย ข่าว/บทความ

จริงไหม สื่อดิจิทัลในไทย มีผลเฉพาะกับคนรุ่นใหม่และคนเมืองเท่านั้น?

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 61 09:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จริงไหมว่า สื่อดิจิทัลของไทย มีผลเฉพาะกับคนรุ่นใหม่และคนเมืองเท่านั้น?
ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้นไม่เพียงแต่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่อยู่อาศัยในเมืองแต่ขยายไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ในชนบท และนั่นเองที่ทำให้เอเยนซี่โฆษณาและนักการตลาดต้องปรับแนวทางการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม เพิ่มความรู้และความเข้าใจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น

ความเข้าใจแบบเดิมๆ อาทิ การสื่อสารแบบดิจิทัลเข้าถึงและมีผลเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในหัวเมืองเท่านั้น หรือให้ความสำคัญกับสื่อทางโทรทัศน์มากกว่าสื่อดิจิมัลเนื่องจากเข้าถึงกลุ่มบริโภคในจำนวนมาก หรือสื่อดิจิทัลไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค ล้วนเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งสิ้น


พฤติกรรมและการใช้สื่อของผู้บริโภคในกลุ่มอายุและที่อยู่อาศัย
ความแตกต่างพฤติกรรมและการใช้สื่อของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอายุมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่ากลุ่มอายุ 18- 34 ปีมีค่าเฉลี่ยการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่า แต่กลุ่มอายุ 35-54 ปีบริโภคสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนชั่วโมงที่เท่ากับกลุ่มอายุ 35-54 ปีบริโภคสื่อผ่านทางโทรทัศน์  ส่วนกลุ่มผู้อาศัยในชนบทอาศัยอยู่ในชนบทมีปริมาณการบริโภคสื่อทางโทรศัพท์มือถือมากกว่ากลุ่มอื่นๆ


บทบาทของสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
แม้ว่าประเทศไทยยังมีสื่อทางโทรทัศน์เป็นสื่อหลักที่นับว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆอีกด้วย ทั้งนี้ผลสำรวจตามประเภทของการใช้สื่อพบว่ากลุ่มอายุ 35-44 ปีและ 18-24 ปีมีจำนวนการใช้สื่อดิจิทัลในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน สื่อดิจิทัลมีบทบาทต่อผู้บริโภคที่อาศัยในชนบทในการสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้า/บริการ และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยในหัวเมือง


ข้อสรุปที่สำคัญสำหรับคนทำงาน
- นักการตลาดควรมีแผนการตลาดเพื่อรองรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อโทรศัพท์มือถือ
- จัดวางสื่อดิจิทัลให้ถูกบทบาทและหน้าที่ พร้อมวางเป้าหมายให้ขัดเจน
- เพิ่มโอกาสการใช้สื่อโทรทัศน์ เช่น Digital TV เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นข้อมูลจาก : www.marketingoops.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด