หน้าแรก เรียนดิจิทัลมีเดีย รุ่นพี่ดิจิทัลมีเดีย

5 ผู้ชนะเลิศด้านนวัตกรรมฯรางวัล “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” ครั้งแรกในไทย

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 61 09:56 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
5 ผู้ชนะเลิศด้านนวัตกรรมฯรางวัล “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” ครั้งแรกในไทย

“พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด”(PM Digital Awards) ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบให้กับผูชนะเลิศทั้ง 5 ประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ให้มีความตระหนัก มีการเตรียมความพร้อม ในการรองรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยเติบโต และประสบความสำเร็จในธุรกิจ และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นครั้งแรก และถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” (PM Digital Awards) ครั้งแรกในไทยในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017” แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน งานจุดประกายทุกภาคส่วนก้าวสู่“ไทยแลนด์ 4.0” รางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับเจ้าของผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ประเภท ได้แก่1. รางวัล Digital Youth of the Year รางวัลสำหรับเยาวชน
ซึ่งนำความคิดสร้างสรรค์ถึงการพัฒนา หรือบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย ได้รับมาตราฐานสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Welse ผู้พัฒนาผลงานชุดตรวจเลือดสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น (Early detection) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วย ผู้ขี้นรับรางวัลคือ นายคเณศ เขมิกานิธิ, นายพสธร สุวรรณศรี, นายภาสกร จันทรมหา, รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล อาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ อาจารย์ที่ปรึกษา

ทีม Welse ผู้พัฒนาผลงานชุดตรวจเลือดสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น (Early detection) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


2. รางวัล Digital Community of the Year รางวัลสำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่มีผลงานเพื่อสร้างคุณค่าในชุมชน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านสาธารณสุข การักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก ชุมชนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์เพื่อแจ้งเหตุและให้บริการความช่วยเหลืออย่างทันเวลา ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ คุณกิตติคุณ ยศบรรเทิง ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก ชุมชนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์เพื่อแจ้งเหตุและให้บริการความช่วยเหลืออย่างทันเวลา


3. Digital Entrepreneur of the Year รางวัลสำหรับเจ้าของธุรกิจ
ที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กร และเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ และนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน fintech innovation technology platform ที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2559

คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน fintech innovation technology platform ที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2559


4. รางวัล Digital Startup of the Year รางวัลสำหรับ Startup
ซึ่งมีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทโอมิเซะ จำกัด Start up ไทย ที่เป็น ยูนิคอร์น จาก ICO หรือ บริษัท ที่มีมูลค่าเกิน หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ รายแรกของโลก ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ อิศราดร หะริณสุต  และ จุน ฮาเซกาวา ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทโอมิเซะ ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โอมิเซะ จำกัด

บริษัทโอมิเซะ จำกัด Start up ไทย ที่เป็น ยูนิคอร์น จาก ICO หรือ บริษัท ที่มีมูลค่าเกิน หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ รายแรกของโลก


5. รางวัล Digital Organization of the Year รางวัลสำหรับองค์กร
ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์กรผู้ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยขยายผลให้มีการใช้งานแพร่หลายทั่วประเทศไทย ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ข้อมูลจาก : www.kasetvoice.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด