Master Degree

4 ปัจจัยในการเลือกหลักสูตรปริญญาโท

       หนึ่งในปัญหายอดฮิตที่คนอยากจะเรียนต่อปริญญาโท คงจะหนีไม่พ้นปัญหาว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรไหนดี เพราะในปัจจุบัน หลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างมีหลักสูตรปริญญาโทมากมายให้เลือกเรียนกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทนั้น ก็ไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆ ทั้งยังต้องใช้ความทุ่มเทในการเรียนปริญญาโทที่ค่อนข้างมากกว่าการเรียนระดับปริญญาตรี ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรเงินและกำลังกาย กำลังสมองที่เรากำลังจะทุ่มเทลงไปในการเรียนนั้นไม่สูญเปล่า เราควรเลือกหลักสูตรปริญญาโท โดยใช้ปัจจัยต่างๆ มาช่วยในการตัดสินใจในการเรียน

UploadImage
1.จุดหมายปลายทาง

       หากเรามีอาชีพในใจแล้ว ก็ให้พิจารณาว่าจบปริญญาโท หลักสูตรใด จะตรงกับสายอาชีพและตำแหน่งที่บริษัทต้องการ ซึ่งจะทำให้เราเลือกหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างตรงจุดที่สุด และทำให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

2.ความถนัด

       การเรียนปริญญาโท เป็นการเรียนเสริมต่อยอดความรู้เชิงลึก ต่อจากปริญญาตรี ดังนั้นหลักสูตรปริญญาโทที่เลือกเรียนหากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความถนัดของตัวเรา ก็จะยิ่งทำให้เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราถนัดมากขึ้น และเราจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในระดับปริญญาโท ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ความชอบ

       บางครั้งสิ่งที่เราถนัดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ ดังนั้นหากเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรที่เสริมสร้างความสามารถในด้านที่เราชอบ ก็จะทำให้เรามีความสามารถในสิ่งที่เราชอบมากขึ้น จนสามารถไปประกอบอาชีพในด้านที่เราชอบได้ และต่อยอดไปเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

4.ความสนใจ

       หากเรามีหัวข้อที่เราสนใจอยากจะศึกษาอยู่ในใจอยู่แล้ว ให้ค้นหาว่า หลักสูตรปริญญาโท ใดที่มีวิชาที่สอนในหัวข้อที่เราสนใจ ซึ่งจะทำให้ตลอดการเรียนปริญญาโทไม่น่าเบื่อ เพราะมีแต่เรื่องที่เราสนใจและอยากเรียนรู้ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของตัวเราเอง

       นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ค่าเทอม , สถานที่ , วัน-เวลา ในการเรียน เพื่อเลือกเรียนหลักสูตรที่นอกจากตอบสนองความต้องการของเราได้แล้ว ยังต้องสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ และได้รับประโยชน์จากการเรียนปริญญาโท สามารถนำความรู้ที่ได้นำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตการทำงานของตัวเราเองในอนาคต “เพราะอนาคตกำหนดได้”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสาขาที่เปิดขึ้นใหม่ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการออกแบบภายใน ถือว่าเป็นสาขาที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นสาขาใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือที่น้องๆ รู้จักกันในนามว่า ...