Master Degree

ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ตำแหน่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาพยาบาลศาสตร์ (Bachelor of Nursing Science Program) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย ...

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่ ...

วิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาภาษาเกาหลีได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสุตร ...