Master Degree

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตลอดปี)


โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
สมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)

คณะที่เปิดรับสมัคร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ปฏิทินการรับสมัครสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบเป็นรอบ)


ปฏิทินการรับสมัครทุกคณะ ตลอดปี (แบบทุกเดือน)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบิน ...

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความรู้ในหลายศาสตร์ด้วยกัน ...

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้ ...