Master Degree

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตลอดปี)


โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
สมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)

คณะที่เปิดรับสมัคร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ปฏิทินการรับสมัครสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบเป็นรอบ)


ปฏิทินการรับสมัครทุกคณะ ตลอดปี (แบบทุกเดือน)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Acc บัญชีมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร DPU-M.ACC บัญชีมหาบัณฑิต ภายใต้ความดูแลของ ...

วท.บ. (เกียรตินิยม) สาขาธุรกิจและการจัดการ by Northumbria University, UK BANGKOK SCHOOL OF MANAGEMENT (BSM)

Bangkok School of Management (BSM) เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ...

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้บริหาร ...