Master Degree

ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 บุคลากรระดับสูงด้าน IT ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย (EXIM BANK)

          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นายสุรชัย อนุรักษ์รัชดา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงานบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคาร และนายธนัติ ธรรมสุริยะ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงานบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
 

          EXIM Bank เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเข้า-ส่งออก และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภทเหมือนธนาคารพาณิชย์(เว้นแต่เพียงการรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป) สำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการลงทุนในรูปของการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการถือหุ้นกิจการ รวมไปถึงการรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออกอีกด้วย          คุณสุรชัยสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เคยเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้จัดการ บริษัท แอ็กเซนเจอร์ จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการระบบสารสนเทศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK          คุณธนัติสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) และสาขาโทรคมนาคม (Telecommunication) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐฯ ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยเป็นผู้จัดการทั่วไปด้าน Business Solutions บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด, ผู้จัดการด้านบริการและซัพพอร์ท (Service and Support Manager) และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลภูมิภาคอาเซียน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด และล่าสุดเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK


 

ข้อมูลจาก : PRACHACHAT
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน ...

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ ...

สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปประกอบอาชีพในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ...