Master Degree

ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกล NIDA เปิดสอน "หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล(DAD)" เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (นิด้า) ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรใหม่อย่าง หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล Development Administrator in Digital Era (DAD) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการทำงานของมนุษย์ (ดูรีวิวหลักสูตรคลิก)

 


 

          ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กล่าวว่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร รุ่นใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยเน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา อย่างยั่งยืน(Sustainable Development)บนพื้นฐานหลักของธรรมาภิบาล Good-Governance เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการพัฒนาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตัล โดยได้ทำการเปิด หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตัล Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 1 ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถือเป็นการหลอมรวมพลัง ความสำเร็จด้วยสติปัญญา คุณธรรม และความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหาร เพื่อการพัฒนา ในทศวรรษที่ 21          ด้าน ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA และวิทยากรของหลักสูตร DAD กล่าวเสริมว่า จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้มีการพยากรณ์ไว้เมื่อปี 1965 ว่ากระแสการทางด้านเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นในทุกๆ 18 เดือน ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อน และจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุดเพราะ "การช่วงใช้โอกาสของกระแส เทคโนโลยีและ Big Data อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมคือหนทางสู่ความสำเร็จแห่งโลกยุคใหม่"          ขณะที่ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้ช่วยคณะบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการหลักสูตร DAD กล่าวว่า ปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นคือหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) ซึ่งเน้นเรื่องการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารที่ต้องปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านคณาจารย์ วิทยากรหลักสูตร และเนื้อหา ของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะ สร้างผู้นำและนักบริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้มีความพร้อมความเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลเพื่อให้พ้นกับดักของการพัฒนาต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากทุกวงการ พร้อมร่วมเครือข่ายผู้เรียนที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

“สำหรับทุกองค์กรคำว่า Digital Transformation ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กร ทางเลือกเดียวสำหรับผู้บริหารคือจะเปลี่ยนเมื่อไหร่? ดังนั้นหลักสูตร DAD จึงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรในยุค Digital ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีที่สุด”


 

          นอกจากนี้หลักสูตร DAD ยังมีจุดเด่นจากกิจกรรมในหลักสูตร เช่น โครงงานเพื่อการสร้างการพัฒนา ด้วยนวัตกรรมของผู้เรียน ที่นักบริหารยุคใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่แท้จริง

 

VDO แนะนำหลักสูตร


 

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gspa.nida.ac.th/dad 
หรือโทร. 02-727-3879, 02-727-3701, 02-375-1297

 

 

ข้อมูลจาก : POSITIONING, GSPA NIDA
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตแห่งแรกของประเทศไทย ...

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสหเวชศาสตร์ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 8 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา ...