Master Degree

คณะบริหารธุรกิจฯ มข.ลงนามMOUกับธนาคารยูโอบีเล็งพัฒนางานวิจัยและบุคลากรร่วมกัน

          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) ลงนามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับธนาคารยูโอบี (UOB) ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนระหว่างทั้งสองหน่วยงาน โดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธนาคารยูโอบี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

          รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่าการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับธนาคารยูโอบี โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เรียนด้านการเงินให้สามารถสอบผ่านเข้าฝึกงานกับธนาคารยูโอบี ธนาคารระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีองค์ความรู้ด้านการเงินและโอกาสการเข้าทำงานกับธนาคารยูโอบีในอนาคต
 


          ด้าน นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่าสำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองหน่วยงานล้วนได้รับประโยชน์โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานธนาคาร ทั้งนี้คณะฯ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากรธนาคาร ด้วยการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเปิดให้มีการเรียนการสอน รวมไปถึงธนาคารยูโอบียินดีที่จะรับนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำงานในธนาคารต่อเนื่องอีกด้วย 

 


รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

 

          ขณะเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมตราสารหนี้ไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวว่าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนให้ข้อมูลของตลาดตราสารหนี้ จะถูกรวบรวมให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทำงานวิจัยด้านตราสารหนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

          สำหรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรีมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษามี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิตข้อมูลจาก : MGR Online
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

English MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร English MBA ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Accelerated MBA Program (AMBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Accelerated MBA Program (AMBA) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

CEO MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...