สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International

University ประเทศ Australia ได้รับปริญญาวิศวกรรมโยธา... เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ...