สอบเข้ามหาวิทยาลัย


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


กระทรวงศึกษาธิการออก “แผนการศึกษาแห่งชาติ” ระยะยาวนาน 20 ปี

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ...