สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คุณครูแนะแนวสุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนางานแนะแนวกับ Admission Planning "วางแผนดี มีอนาคต"

การอบรม SPU Admission Planning "วางแผนดี มีอนาคต"
ให้กับครูแนะแนว ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี
จัดโดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11