สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อปฏิบัติในการสอบ กสพท ประจำปีการศึกษา 2560UploadImage


ดาวน์โหลด  ข้อปฏิบัติการสอบ กสพท ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ


กำหนดการรับสมัคร
 
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2559 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (ไม่รวมการสอบ 9 วิชาสามัญ)  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย.2559
  (โดยการสมัครของ กพสท ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ,
   ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบวิชาเฉพาะทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากการวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปจนถึงวันที่ 16 ก.ย. 2559)


พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (แบบฟอร์ม กสพท 11) เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ ประมาณวันที่ 1 ต.ค.-5 พ.ย 2559 

สอบวิชาเฉพาะ 5 พ.ย.2559

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณวันที่ 19 ธ.ค.2559 โดย กสพท ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 และลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ฯ ออกจากระบบการคัด  เลือกของ กสพท ประมาณวันที่ 7 มี.ค.2560  ก.พ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ประมาณวันที่  14 มี.ค. 2560
 
- ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ วันที่  14-15 มี.ค.2560

สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ วันที่ 20-24 มี.ค.2560

- สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 ถ้ามี  31มี.ค. 2560

ส่งรายชื่อ เคลียริ่งเฮาส์  ประมาณ วันที่ 24 เม.ย.2560