สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มารู้จัก สาขา "วิทยาศาสตร์การกีฬา" ให้มากขึ้นกันดีกว่า


สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport science) คือ ศาสตร์การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้องๆ ที่สนใจสาขานี้ จะได้เรียนในเรื่องของ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การออกกำลังกาย การฝึกซ้อมกีฬา การแข่งขันกีฬา วิทยาการการจัดการการกีฬา จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีวกายภาพ โภชนาการ เวชศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเป็นขั้นตอนUploadImage

และในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมด้านการกีฬามีการขยายตัวและได้รับความนิยมมากขึ้น บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้ จึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน บัณฑิตส่วนใหญ่จบไปสามารถทำงานได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ทั้ง โค้ชนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ตัดสิน นักโภชนาการ Personal Trainer นักกายภาพบำบัด อาจารย์สอนวิชาพละ รับราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการกีฬา เจ้าหน้าที่กีฬาประจำจังหวัด เป็นต้น

นอกจากจะได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกีฬาหลากหลายประเภทแล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้วิชาจิตวิทยาพื้นฐาน การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการธุรกิจ และการสื่อสาร ประกอบไปด้วย บัณฑิตที่ไม่อยากทำงานในอุตสาหกรรมกีฬาโดยตรง จึงสามารถผันตัวไปทำงานด้านอื่นๆ อย่างเช่น การค้าขาย หรือการตลาดได้UploadImage

ขอบคุณเนื้อหาประกอบจาก : 
เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา hotcourses
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต