สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดระบบการคัดเลือกใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561ทปอ. แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกใหม่ โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 "  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 


1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university Central Admission System ) ปีการศึกษา 2561 มีชื่อย่อ ว่า  “TCAS”


2. มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 54 แห่ง และสามารถรับนักศึกษาได้จำนวนทั้งสิ้น 206,506 คน โดยแยกเป็น

- สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกทปอ. 24 แห่ง จำนวนรับ 148,000 คน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 แห่ง จำนวนรับ 52,878 คน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จำนวนรับ 2,650 คน
- สถาบันสมทบ 3 แห่ง จำนวนรับ 2,978 คน 

(สถาบันสมทบ ประกอบด้วย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)


3. รายละเอียดแผนการรับของแต่ละสถาบัน

หมายเหตุ :
1.                          ข้อมูลจำนวนรับอยู่ระหว่างการดำเนินการ
2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทปอ. แจ้งว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน ตาม Link ที่ ทปอ.ขึ้นให้ที่ http://tcas61.cupt.net/4. ประมาณการจำนวนรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2561
จากข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 แห่ง โดยแบ่งรอบการรับเป็น 5 รอบ ดังนี้ 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 

Thai University Central Admission System (TCAS) 

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 

กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม
รายละเอียด :  


รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ 

กล่มุเป้าหมาย : ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย(ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) โครงการความสามารถพิเศษ(Talent)และโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนพฤษภาคม 

รายละเอียด :  


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย :
โครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และผู้สมัครทั่ว
ไป

กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 

รายละเอียด :  


รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนด ไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว)
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม 

รายละเอียด :  


รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม 

รายละเอียด : 


เข้าระบบใช้งานได้แล้ว คลิกที่นี่
ข้อมูลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยต่าง ในระบบคัดเลือกใหม่ (TCAS)