สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พบกัน 13 กรกฎาคมนี้ แถลงข่าวการสอบบุคคลเข้าศึกษา กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. (ปีการศึกษา 2561)

     กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จะมีการจัดแถลงข่าวเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. (ปีการศึกษา 2561) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     - กสพท. 61 ส่วนหนึ่งของ TCAS รอบที่ 3 จำนวนรับ และกำหนดการ