สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว! รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ และ เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ;)

[ ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป ในรูปแบบ PDF ]


วิชาภาษาไทย

5 ตัวเลือก - 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาสังคมศึกษา

5 ตัวเลือก - 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาภาษาอังกฤษ

5 ตัวเลือก - 80 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาคณิตศาสตร์ 1

5 ตัวเลือก - 30 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาฟิสิกส์

5 ตัวเลือก - 25 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาเคมี

5 ตัวเลือก - 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาชีววิทยา

5 ตัวเลือก - 80 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาคณิตศาสตร์ 2

5 ตัวเลือก - 30 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5 ตัวเลือก - 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม 90 นาที


[ ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป ในรูปแบบ PDF ]


ที่มา : ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)