สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 2 โครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561
  

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 176 สาขา 3,104 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
2. ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.5 (รวม 4 ภาคเรียน) คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 75
3. ผลการสอบสัมภาษณ์และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 25
หมายเหตุ ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูก คำนวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลัย ก่อนนำไปใช้จัดลำดับที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่  

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 127 สาขา  1,212 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งรับรองโดยโรงเรียน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ /สำนักงานการศึกษาเอกชน / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานเทศบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โรงเรียนสังกัด

        2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

        3. นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละคณะ / สาขากำหนด

 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

       1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

       2. ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.5 (รวม 4 ภาคเรียน) 

       3. ผลการสอบสัมภาษณ์และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่