สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561  การรับรอบที่ 1/2 (การรับด้วย Portfolio) มีโครงการดังต่อไปนี้ 

TCAS รอบที่ 1/2 - โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตบางเขน)

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 15 สาขา 318 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคแรก/ถ้ามี) ณ วันที่รับสมัคร
2. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
3. ต้องมีคะแนนสอบที่เป็นมาตรฐานสากลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

หมายเหตุ : ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
 TCAS รอบที่ 1/2 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 32 สาขา 1,322 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

หมายเหตุ : ผู้สมัคร สมัครได้ 1 หลักสูตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่