สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

อยากทำงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้อง หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สวนสุนันทาTCAS61 รอบที่ 1 - โครงการรับตรง
คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ
1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


TCAS61 รอบที่ 1 วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน  Portolio
       - แฟ้มสะสมผลงาน
       - GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ขึ้นไป
       - จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose
       - ใบประกาศเกียรติบัติ กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน 
       - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านำมาแสดงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
        - ไม่เป็นนักบวชในศาสนา
        - เป็นผู้มีจิตปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
        - ไม่ถูกคัดออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
        - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้จำคุก
        - มีคุณณสมบัติอย่างอื่นที่มหาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สวนสุนันทา

หลักสูตรเห็นชอบจาก สกอ. ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับสายงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และสอดคล้อง Thailand 4.0

แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือที่รู้จักกันว่า MIS หรือ Management Information System
       เป็นแขนงวิชาที่เน้นการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางด้าน IT และทางด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) จากคณาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา
       เมื่อสำเร็จการศึกษาในแขนงวิชา MIS  โอกาสในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมีสูงมาก เนื่องจากดิจิทัลเข้ามาแทนที่งานด้านต่างๆ มากมาย การเลือกศึกษาในหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการวางรากฐานการประกอบอาชีพในอนาคตได้

       การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มีดังนี้
       - นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
       - ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขององค์กร/บริษัท/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
       - ผู้จัดการระบบ e-Business e-Commerce
       - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
       - ผู้จัดการระบบการจัดการความรู้
       - ประกอบอาชีพส่วนตัวในลักษณะ Startup สำหรับคนรุ่นใหม่

       รายวิชาในแขนงวิชา MIS เช่น
       - หลักการออกแบบเว็บไซต์ (Principle of Web Design) หลักสูตรของสวนสุนันทา เน้นการออกแบบเว็บไซต์ที่มีการผนวกหลักจิตวิทยาต่างๆ เข้ามา ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก 
       - เว็บเชิงตอบสนอง (Responsive Web) จะทำให้นักศึกษาลืมเว็บไซต์เก่าๆ หลักสูตรจะพัฒนานักศึกษาให้ออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง บน Web Browser / Mobile Web / Smart TV 
       - การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) เป็นรายวิชาที่นักออกแบบเว็บ / แอ็พพลิเคชั่น เชิงพาณิชย์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้งานเว็บ/แอ็พพลิเคชั่นที่ออกแบบขึ้นหรือไม่ 
       -  การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking Management: SNM) 
       -  เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล (Digital Economy)
       -  ระบบสารสนเทศทางการตลาด
       - ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)
       - ระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ (FIS)
       - ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)


สมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม: http://reg.ssru.ac.th

Line@: @cal0671u

Instagram: @isci.ssru