สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการ 11 มหาวิทยาลัย รอบ 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TCAS61 รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาพิการ
TCAS โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TCAS61 รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
TCAS61 รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
TCAS61 รอบที่ 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
TCAS61 รอบที่ 1 - โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TCAS รอบ 1/2 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก.
TCAS รอบ 1/2 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)
TCAS รอบ 1/2 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
TCAS รอบที่ 1/2 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
TCAS รอบ 1/2 Portfolio


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCAS รอบที่ 1/2 - การรับด้วย Portfolio


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
TCAS61 รอบที่ 1/2 - โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1/2 – โควตาเรียนดี


มหาวิทยาลัยพะเยา
TCAS รอบที่ 1/2 – โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล
TCAS61 รอบที่ 1/2 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
TCAS รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
TCAS รอบที่ 1/2 – Portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

TCAS รอบที่ 1/2 – Portfolio